Doilies - Prices 40% reduced!


 

White Doilies - 5-1106- ecru

 

White Doilies - 5-1130

!